ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia domu, mieszkania, firmy.

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, bądź są ich posiadaczami np. na podstawie umowy najmu.
Ochroną ubezpieczeniową może być objęte również mienie ruchome osób bliskich Ubezpieczonego, jeśli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Korzyści

 • kompleksowa ochrona majątku, indywidualnie dopasowana do potrzeb,
 • możliwość elastycznego decydowania o tym co i w jakim zakresie ma być ubezpieczone,
 • pełny zakres ubezpieczenia w ramach standardowego zakresu ubezpieczenia (z rabunkiem na ulicy, przepięciem, dewastacją) bez konieczności  opłacania dodatkowej składki,
 • odszkodowanie bez franszyz i udziałów własnych,
 • możliwość korzystania z licznych zniżek, m. in. z tytułu kompleksowego ubezpieczenia mienia,
 • proste zasady zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie mienia

W ramach ubezpieczenia mienia, ochroną mogą być objęte:

 • budynek mieszkalny, nawet jeśli częściowo służy do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • budynek niemieszkalny, np. garaż,
 • budynek w fazie budowy,
 • lokal mieszkalny,
 • ruchomości domowe (np. RTV, meble, ubrania, mienie służbowe, biurowe) i stałe elementy (np. wykładzina, meble wbudowane, instalacje wewnątrz budynku),
 • mienie znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych lub garażu do limitów określonych w umowie ubezpieczenia,
 • budowle (np. ogrodzenie posesji wraz z bramą, szambo, instalacje znajdujące się poza budynkiem na terenie posesji),
 • obiekty specjalistyczne (np. przydomowe szklarnie, oranżerie lub tunele foliowe),
 • nagrobki cmentarne.

Dodatkowo, przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • sprzęt medyczny,
 • roślinność ogrodowa,
 • dzieła sztuki w wartości rynkowej,
 • siłowniki bram,
 • elementy zewnętrzne domu od kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczenie gwarantuje odszkodowanie w przypadku zniszczenia mienia spowodowanego przez zdarzenia losowe (np. ogień, piorun, eksplozję, upadek statku powietrznego, dym i sadzę, opad, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawinę, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy), przepięcie, dewastację (z wyłączeniem budynków w stadium budowy), akcję ratowniczą, a w odniesieniu do mienia ruchomego lub stałych elementów również kradzież z włamaniem i rabunek.

Kupując opcję ubezpieczenia OC w życiu prywatnym nie musisz się obawiać kosztów związanych z remontem mieszkania sąsiada gdybyś go np. zalał wodą z zepsutej pralki. Jeśli Twoje dziecko zbije szybę, porysuje samochód sąsiadowi również ubezpieczenie może pokryć koszty takiej szkody.

Oprócz tego typu zdarzeń polisa OC chroni nas też w przypadku szkodód spowodowanych lub powstałych, np.:

 • przez zwierzęta domowe – należące do ubezpieczającego (także egzotyczne, np. węże, pająki) z wyjątkiem przypadków, gdy zwierzęta utrzymywane są dla celów zarobkowych np. hodowla psów, stadnina koni,
 • przez pomoc domową – nawet zatrudnioną na podstawie umowy ustnej,
 • przez osoby sprawujące opiekę nad osobami starszymi lub dziećmi oraz osoby,
 • w związku z używaniem sprzętu pływającego np. wypożyczonego w czasie urlopu. Chodzi tu o szkody osobowe i/lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z używaniem sprzętu pływającego,
 • w trakcie budowy domu – właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości. Obejmuje ona również wypadki w czasie budowy, jeśli właściciel nie uwolni się od odpowiedzialności wskazując sprawcę szkody (np. firmę budowlaną).
Zapewnij bezpieczeństwo swojej Rodzinie!  Zadbaj już dziś o to, aby w razie nieszczęśliwego zdarzenia nie zostać bez dachu nad głową!