ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia z zakresu OC rolnika, maszyn, budynków oraz inne.

OC rolnika

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pozwala zniwelować straty finansowe powstałe na skutek wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zobowiązani są przystąpić wszyscy rolnicy, którzy posiadają lub współposiadają:

  • gospodarstwo rolne, tj. obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym,  a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Budynki rolnicze
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych pozwala zniwelować straty finansowe powstałe na skutek uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia budynków wchodzących w skład gospodartwa rolnego w następstwie różnych zdarzeń losowych.
Do ubezpieczenia budynków rolniczych są zobowiązani przystąpić rolnicy, którzy posiadają lub współposiadają gospodarstwo rolne, tj. obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizyznych.
Rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia każdego budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Podstawą prawną tego ubezpieczenia jest  Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U z dnia 16 lipca 2003r.)

Dobrowolne ubezpieczenie rolne

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

  • zwierzęta gospodarskie (konie,bydło, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe),
  • pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolnczych oraz przyczep,
  • sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze),
  • materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt),
  • ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne),
  • ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.