Ubezpieczenia Rolnicze

UBEZPIECZENIA ROLNE

Obowiązkowe.

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników – osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z ustawą (o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.

Ubezpieczenie to swym zakresem obejmuje ubezpieczenie budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz OC rolnika.

Obowiązek ubezpieczenia budynków rolnych powstaje w momencie pokrycia go dachem. To ubezpieczenie pozwoli pokryć stratę rolnika, która powstanie w domu lub też innym budynku, np. stodole, stajni, budynku gospodarczym, na skutek działań takich zdarzń losowych jak: ogień, huragan, powódź, podtopienia, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina lub upadek statku powietrznego.

Odpowiedzialność cywilna rolnika

Wchodzi w skład obowiązkowego ubezpieczenia rolnego. OC rolnika to ubezpieczenie, które nie dotyczy samego rolnika, ale osób trzecich mogących ponieść szkody z tytułu prowadzenia przez rolnika działalności. Trzeba tu pamiętać, że osobą trzecią nie są członkowie rodziny zamieszkujący i wspólnie prowadzący gospodarstwo, czy też pracownicy rolnika. Odpowiedzialność cywilna rolnika polega na wypłacie odszkodowania w związku z wyrządzeniem szkody z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Szkody mogą powodować śmierć, rozstrój zdrowia bądź też utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej. Krótko mówiąc – rolnik wykupuje OC po to, aby z własnej kieszeni nie musiał wypłacać pieniędzy za szkody wyrządzone osobom trzecim np. sąsiadowi, któremu zniszczy opryskami uprawy podczas zabiegów agrotechnicznych prowadzonych przy granicy pól.

Dobrowolne

W skład dobrowolnych ubezpieczeń wchodzą:

 1. Ubezpieczenie mienia gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
  Jest to polisa zabezpieczająca budynki i budowle, w tym także pomieszczenia i budynki gospodarcze; stałe elementy budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego; maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, w tym także ruchomości domowe; środki obrotowe, akłady inwestycyjne, mienie osób trzecich.
 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.
 3. Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności.
  To ubezpieczenie, które obejmuje wskazane w umowie zwierzęta w grupach: gospodarskie (bydło, trzoda chlewna, inne zwierzęta) oraz konie rekreacyjne, hodowlane lub sportowe
 4. Ubezpieczenie upraw. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być rośliny uprawne lub ich plony. Ubezpieczyciele często wskazują, jakie części rośliny mogą zostać zaliczone do przedmiotu ubezpieczenia. Jako przykładowe można wymienić:
  • w zbożach, roślinach strączkowych, roślinach oleistych i kukurydzy – ziarna i nasiona
  • w ziemniakach – bulwy
  • w burakach cukrowych i pastewnych – korzeń buraka
  • w owocach – same owoce
  • w koniczynach, trawach i innych roślinach paszowych przeznaczonych na kiszonkę lub siano – pierwszy pokos
  • w kukurydzy kiszonkowej lub silosowej – kolby i zielonka
  • w roślinach włóknistych – włókno
  • w lnie przeznaczonym na olej – nasiona
  • w tytoniu – liście zdatne do zbioru.

Przed czym chronione są uprawy?

Zakres ryzyk ubezpieczeniowych jest różny w zależności od rodzaju uprawianej rośliny. Uprawy mogą być chronione np. od skutków:

 • gradobicia
 • powodzi
 • ognia
 • przymrozków wiosennych
 • huraganu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.